Κατακόρυφος μυκηναϊκός αργαλειός (ο «ιστός» της Πηνελόπης)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η υφαντική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κατακόρυφος μυκηναϊκός αργαλειός
(ο «ιστός» της Πηνελόπης)


Με τις λεπτομέρειες του σκύφου του Chiusi

Με τη λειτουργικότητα των στημόνων του κρατήρα από το Pristicci

Με τη διάταξη των αγνύθων της ληκύθου της Νέας Υόρκης

Αποτελείται από τους 4 «ιστόποδες» ή «κελέοντες», επάνω στους οποίους είναι στερεωμένο το «αντίον» (το πάνω οριζόντιο κυλινδρικό ξύλο), απ' όπου κρέμεται ο «στήμων» (τα νήματα) και ο «καίρος» (το κάτω οριζόντιο κυλινδρικό ξύλο). Για το τέντωμα του στημονιού δένονταν στο κάτω μέρος του οι «αγνύθες» ή «λεαί» (πήλινα, λίθινα ή μολύβδινα υφαντικά βάρη πυραμιδικής κυρίως μορφής ). Η εναλλαγή των στημόνων γινόταν με τη βοήθεια του «μίτου», δηλαδή των θηλιών που έφερε ο «κανών», το μικρό οριζόντιο κυλινδρικό ξύλο που τραβούσε η υφάντρα πίσω – μπροστά εναλλάξ, ώστε να περνά το «πηνίον» με την «πήνη» ή «κρόκη» (το κουβάρι με το νήμα) ανάμεσα στους στήμονες. Η ύφανση γινόταν από κάτω προς τα πάνω και το υφασμένο πανί τυλιγόταν στο «αντίον».

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1

ΠΗΓΕΣ: Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν εικονογραφικές πληροφορίες από 23 αρχαία αγγεία, που αλληλοσυμπληρώνονταν αλλά και αλληλοαναιρούνταν μερικές φορές. «John Boardman, Αθηναϊκά μελανόμορφα αγγεία», «John Boardman, Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία», «Ίρις Τζαχίλη, Υφαντική και υφάντρες στο προϊστορικό Αιγαίο 2000-1000 π.Χ.»