Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Εισαγωγή

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η ύδραυλις του Κτησιβίου
(το πρώτο πληκτροφόρο μουσικό όργανο της ιστορίας)

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το μονόχορδο του Πυθαγόρα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο τετράχορδος ελικών του Πυθαγόρα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο ελικών του Πτολεμαίου

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το εξάχορδον (''σύντονον'') του Πυθαγόρα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

H λύρα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η (διονυσιακή) βάρβιτος

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η κιθάρα του Απόλλωνα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η (ομηρική) φόρμιγξ

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η πανδούρα (τρίχορδον)

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η σαμβύκη

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η αρχαϊκή κιθάρα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η μάγαδις και η πηκτίς (άρπες)

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το τρίγωνον

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η κιθάρα του Ορφέα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο αυλός

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο δίαυλος

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο άσκαυλος

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η μονοκάλαμος σύριγξ

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η πολυκάλαμος σύριγξ

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η σάλπιγξ

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο κόχλος

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το κέρας (βυκάνη)

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το τύμπανον

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το ρόπτρον

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Τα κύμβαλα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Τα κρόταλα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το σείστρο

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το κρουπέζιον

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ψιθύρα

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το ''χαλκεόφωνον''

Τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Οι μουσικοί κωδώνες